شعار سال
دوشنبه 04 تیر 1403

هوالعلیم

 

« آموزش های توجیهی حفاظتی »

اهمیت و ضرورت :

                افزایش اثربخشی و تأثیرگذاری سازمان ها در گرو افزایش کارایی منابع انسانی است و بهبود کارکرد منابع انسانی در گرو آموزش و توسعه دانش و مهارت و ایجاد رفتارهای مطلوب برای بهره وری و موفقیت سازمانی است. البته آموزش هایی می توانند در افزایش کارآیی و توانمند سازی مؤثر باشند ، که هدف دار ، پیوسته و پرمحتوا باشند. این آموزش ها می توانند نیروی انسانی یک سازمان را همگام با پیشرفت های علمی و فن آوری به حرکت درآورده و موجب ارتقاء کیفیت وکمیت کارها گردد.

دفتر مرکزی حراست سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در حوزه ی آموزش های توجیهی- حفاظتی با همکاری معاونت آموزش و پژوهش سازمان حراست کل کشور ، برای افزایش بصیرت و آگاه سازی مدیران ، نخبگان ، متصدیان مشاغل حساس و عموم کارکنان ، برنامه های مورد نیاز را در قالب کارگاه های آموزشی جهت مدیران و متصدیان مشاغل حساس ، و همچنین بروشورهای آموزشی و فیلم های آموزشی برای عموم کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ، تهیه و تدوین نموده است.

 

                                                                                                                     دفتر مرکزی حراست

                                                                                                 سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

سایر پیوندها
تنظیمات قالب